Vyzivavedecky.sk

Prístup a užívanie webových stránok, ktoré sa nachádzajú na doméne vyzivavedecky.sk (ďalej iba “Web”) užívateľom (čiže Vami) sa zakladá na vašom konkludentnom súhlase s týmito podmienkami používania. Súhlas s týmito podmienkami používania prezumujeme prostredníctvom Vášho užívania tohto Webu. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, je vhodné ak prestanete Web ďalej používať. Autori Webu (uvedení v záložke Náš tím si vyhradzujú právo na úpravu a zmenu týchto Podmienok používania, pričom bude vyznačená ich zmena na ich konci. Pokračovaním v používaní Webu opäť budeme prezumovať Váš súhlas s Podmienkami používania.

Duševné vlastníctvo

Autori vyzivavedecky.sk vlastnia všetky práva alebo disponujú príslušnou licenciou k duševnému vlastníctvu, vrátane, ale nie iba, autorských práv, ochranných známok, patentov a ďalších práv. Užívateľ týmto dostáva licenciu k zobrazeniu týchto práv k vlastnému použitiu. Je zakázané distribuovať obsah pre obchodné účely, ktorý sa na Webe nachádza, bez písomného súhlasu Autorov.

Vyzivavedecky.sk nie je vytvorená za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti

Informácie na tomto Webe sú z verejných zdrojov, a sú zozbierané za účelom poskytnutia priestoru na samo štúdium vedeckých poznatkov v oblasti nutričného vzdelávania. Žiadna časť Webu nie je pripravená ako zdravotná starostlivosť a Autori vyzivavedecky.sk odmietajú akúkoľvek zodpovednosť za využitie informácií, ktoré sa nachádzajú na Webe. Vždy sa poraďte so svojím lekárom.

Rozhodné právo

Právo Slovenskej republiky je rozhodným právom v prípade akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne z používania tohto Webu.